Algemene AVG informatie

Geachte reünist,

Vanaf 25 mei 2018 is iedere organisatie in Nederland die persoonsgegevens beheert verplicht te voldoen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening is in het leven geroepen om de burger meer controle te geven over gegevens die hem betreffen en die worden bewaard en gebruikt door overheden en private organisaties. Veel van wat in de Verordening wordt geregeld stond al vele jaren in de Wet bescherming persoonsgegevens, maar de regels worden aangescherpt. Wij willen zeker zijn dat we aan die regels voldoen.

Persoonsgegevens van reünisten waar de VOL over beschikt zijn:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoongegevens
 • Jaar aanvang lidmaatschap
 • Geboortedatum
 • Specifieke deskundigheid, die kan worden ingezet in de Vereniging
 • Foto’s van bijeenkomsten van de Vereniging op de website
 • Registratie van aanwezigheid op vergaderingen waar een stem moet worden uitgebracht
 • Studierichting en studienummer
 • Rekeningnummer

Derden die kennis zouden kunnen nemen van de persoonsgegevens worden vooraf verplicht om met de gegevens vertrouwelijk om te gaan.

Verder gebruiken wij uw gegevens voor de volgende doelen

 • Om u te kunnen uitnodigen voor vergaderingen en evenementen;
 • Voor enquêtes onder de leden;
 • Om uw aandacht te vestigen op interessante ontwikkelingen binnen en buiten het D.S.C., bijvoorbeeld in een nieuwsbrief.

Wij gebruiken de gegevens ook om het historische verloop van onze vereniging te bewaren. Dat betekent, dat de vereniging na beëindiging van de registratie uw naam en periode van lidmaatschap behoudt.

Samengevat zijn dit de rechten die u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens:

 • Het recht om die persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om de persoonsgegevens door ons aan te laten passen, als ze onjuist of niet meer actueel zijn;
 • Het recht om persoonsgegevens verwijderd te krijgen als U geen reünist meer bent;
 • Het recht om ons te vragen om die gegevens over te dragen aan een andere, door u aangewezen organisatie;
 • Het recht om een klacht in te dienen over een bepaalde vorm van gebruik (verwerking) van die persoonsgegevens
 • U kunt deze rechten te allen tijde geldend maken, bij voorkeur via secretaris@vol-dsc.nl.


Met vriendelijke groet,


Jhr ir M.O.M. van der Goes

Secretaris VOL